Domoroci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Priča o ot­pornoj au­to­htonoj porod­i­ci i njenom pro­tu­van­ju kroz tragedi­ju koja joj je promi­je­ni­la živ­ot i za­jed­ni­ci koja joj je po­mogla da se ponovno poveže sa svo­jim Lako­ta nasli­jeđem.

Published On 01 May 2022