Dobrovoljačka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što su rad­ni­ci gradske čis­toće ba­cili bi­jele ruže u kon­te­jn­er, us­li­jedile su burne reak­ci­je i vraćan­je cvi­jeća.

Published On 03 May 2016

Ove dvi­je stranke će uputi­ti ini­ci­ja­tivu Par­la­men­tu BiH ‘za uki­dan­je’ Suda i Tuži­lašt­va BiH i traži­ti da se ‘onemogući’ rad stranih sudi­ja i tuži­la­ca.

Published On 22 Jan 2012

Tuži­lašt­vo BiH obus­tavi­lo je is­tragu u sluča­ju “Do­bro­vol­jač­ka” koja se vodi­la pro­tiv 14 os­o­ba, među ko­ji­ma su Ejup Ganić i gen­er­al Jo­van Di­v­jak.  Utvrđeno je da nema obil­jež­ja kaz­nenog djela. Navode da je nared­ba o obus­tavi is­trage done­se­na na os­novu 352 iz­jave sv­je­do­ka, te 412 ma­ter­i­jal­nih dokaza.

Published On 17 Jan 2012