Djeca s poteškoćama u razvoju

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Beograd­sko udružen­je Naša kuća među ri­jetkim je or­ga­ni­zaci­ja­ma u re­gionu koje, osim brige o dje­ci s teškoća­ma u razvo­ju, postavl­ja i održive temel­je za nji­hov budući živ­ot.

Published On 27 Dec 2020

Zbog nači­na bodovan­ja kan­di­da­ta, koji je propisan Pravil­nikom o kri­ter­i­ji­ma za za­pošl­ja­van­je u obra­zovne in­sti­tu­ci­je u Kan­tonu Sara­je­vo, dje­ca s poteškoća­ma u razvo­ju izgu­bi­la su rani­je an­gaži­rane asis­tente u nas­tavi, obučene za rad s nji­ma. Za ra­z­liku od prethodnog min­is­tra obra­zo­van­ja, koji pri za­pošl­ja­van­ju asis­te­na­ta nije inzi­s­ti­rao na Pravil­niku, ak­tu­al­na min­istri­ca jest pa je tako […]

Published On 15 Feb 2020