Djeca s poteškoćama u razvoju

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Beograd­sko udružen­je Naša kuća među ri­jetkim je or­ga­ni­zaci­ja­ma u re­gionu koje, osim brige o dje­ci s teškoća­ma u razvo­ju, postavl­ja i održive temel­je za nji­hov budući živ­ot.

Published On 27 Dec 2020