Diplomatija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zabrinu­ti smo zbog se­ce­sion­is­tičke poli­tike Re­pub­like Srpske, jer je to ra­zo­ran put; među člani­ca­ma Uni­je nema kon­sen­zusa o sankci­ja­ma za odgov­orne, kaže nje­mač­ka držav­na tajni­ca zaduže­na za Evropu.

Published On 25 Apr 2022