Diplomatija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja ot­vara pose­ban ured za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, što je jedan od ključnih el­e­me­na­ta van­jske poli­tike, a na čelu bi mu tre­bao biti iskus­ni diplo­ma­ta James O'Brien.

Published On 13 Jan 2022

Hrvats­ki pre­mi­jer sus­rest će se na Kosovu s državn­im vrhom, pos­jeti­ti Hrvate u Jan­je­vu te KFOR City bazu i pri­pad­nike hrvatskog kontin­gen­ta.

Published On 15 Nov 2021