Diktatori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šta je uzrok po­javi dik­ta­to­ra u mnogim di­jelovi­ma svi­je­ta? Za­š­to se poli­tič­ki lid­eri u demokratskim društvi­ma često pon­aša­ju au­tori­tarno? Ko­liko su danas društ­va u našoj regi­ji uopće demokrats­ka? Gdje je grani­ca između dik­tature i demokrati­je? U ovom iz­dan­ju Kon­tek­s­ta gov­o­rimo o dik­tat­u­ra­ma i dik­ta­tori­ma, stan­ju društ­va i tankoj lin­i­ji između dik­tature i demokrati­je. Gosti emisi­je […]

Published On 28 Dec 2012

Ako EU postane spoko­j­na u gledan­ju na Is­tok, opas­nos­ti od na­cional­is­tičkog oživl­ja­van­ja pri­jete star­i­jim demokrati­ja­ma.

opinion by Janusz Bugajski
Published On 13 Apr 2012