Digitalna ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dig­i­tal­izirane firme su u pros­jeku bile pro­duk­tivni­je, in­o­v­a­tivni­je, bil­ježile su brži rast i is­plaći­vale veće za­rade, potvrdi­la je Evrop­s­ka in­ves­ti­ci­js­ka ban­ka.

Published On 17 May 2022

Proc­jen­ju­je se da je od počet­ka go­dine u Rusi­ju ušlo 400 mil­iona dolara u krip­to­va­l­u­ta­ma, a ve­li­ki dio su bit­coi­ni ‘zarađeni’ razn­im vrsta­ma on­line iznu­da i ko­rišten­jem ran­somware raču­narskih virusa.

Published On 13 Mar 2022

U jan­u­aru počin­je­mo sa pi­lot pro­jek­tom prve faze sa 12 ba­na­ka, na­jav­i­la je Olga Sko­roboga­to­va, prva za­m­jeni­ca gu­vern­era Cen­tralne banke Rusi­je.

Published On 26 Dec 2021