Desničari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Par­la­men­tarni iz­bori održani u sep­tem­bru prošle go­dine u Šved­skoj promi­je­nili su poli­tič­ki živ­ot u toj zemlji, koji bi se sada mo­gao odraz­i­ti i na EU.

Published On 07 Jan 2023

Na­j­dugov­ječni­ji izrael­s­ki pre­mi­jer je ob­javio da je posti­gao do­gov­or o formi­ran­ju nove vlade, nakon sed­mi­ca neočeki­vano tešk­ih pre­gov­o­ra s vjer­skim i kra­jn­je desnim stranka­ma.

Published On 22 Dec 2022