Deportacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od­lukom fran­cuskog suda, os­močlana porod­i­ca Di­brani, koju su prošle go­dine ta­mošn­je vlasti de­por­to­vale na Kosovu, ne može da se vrati u Fran­cusku.  Sud je u obra­zložen­ju od­luke naveo da je utvrđeno da je rješen­je o de­portaci­ji donije­to u skladu sa za­konom i da ova porod­i­ca ne može da se vrati u Fran­cusku. Prošle go­dine, u […]

Published On 28 Jan 2014

U Aus­tral­i­ji – jed­na porod­i­ca iz Sjev­erne Ko­re­je trenut­no se bori pro­tiv de­portaci­je. Iako navo­di da je zabrin­u­ta za sud­binu ovih lju­di, aus­tral­i­js­ka vla­da ipak ko­risti rupu u za­konu kako bi ih de­por­to­vala u ko­mu­nis­tičku Ko­re­ju. Naš An­drew Thomas ob­jašn­ja­va de­tal­je.

Published On 05 Nov 2012