Deponije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neophod­no je imati odgo­vara­jući za­kon­s­ki okvir, ko­jeg prati odgo­vara­juća in­fra­struk­tu­ra, koju za­tim mora prati­ti odgo­vara­jući kaz­neni režim, a sve­ga toga – nema.

Published On 14 Jun 2022