Demonstracije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Cen­tar Ot­tawe par­al­iziran je već de­seti dan, a neki demon­stran­ti ma­hali su za­s­tava­ma Kon­fed­eraci­je ili nacis­tičkim sim­boli­ma, dok su neki tražili raspuš­tan­je kanadske vlade. 

Published On 07 Feb 2022