Demonstracije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

An­tivla­di­ni protesti iza­z­vani su sm­rću Mahse Ami­ni sredi­nom sep­tem­bra, koja je um­r­la u poli­ci­jskom pritvoru nakon što je poli­ci­ja uhap­si­la zbog kršen­ja strogih is­lam­skih prav­i­la odi­je­van­ja.

Published On 03 Dec 2022

Berze su pod pri­tiskom zbog protes­ta pro­tiv strogih kine­skih re­strik­tivnih mjera za suzbi­jan­je širen­ja COVID-a, koji su iz­bili u ned­jelju ujutro u neko­liko kine­skih grado­va.

Published On 28 Nov 2022