Demokratija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ak­tivisti za ljud­s­ka pra­va kažu da se u Kini po­jača­va nad­zor stanovništ­va, guše se vla­di­ni kri­tičari, disiden­ti i man­jine pop­ut mus­li­man­skog ujgurskog stanovništ­va.

Published On 10 Feb 2022

Kada se situaci­ja počne oz­biljno anal­izirati vidlji­vo je da amer­ič­ka poli­ti­ka usred radikalnog odmi­can­ja od demokratskih prav­i­la i tradi­ci­ja koje su de­setl­jeći­ma vodile SAD.

Published On 21 Dec 2021