Demokratija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kada se situaci­ja počne oz­biljno anal­izirati vidlji­vo je da amer­ič­ka poli­ti­ka usred radikalnog odmi­can­ja od demokratskih prav­i­la i tradi­ci­ja koje su de­setl­jeći­ma vodile SAD.

Published On 21 Dec 2021