Demokrate

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Demokrate u amer­ičkom Sen­atu do­gov­o­rili su se o pake­tu po­moći u pan­demi­ji vri­jed­nom 1.900 mil­i­jar­di dolara koji je pred­ložio pred­sjed­nik Joe Biden.

Published On 06 Mar 2021

Sa 57 glaso­va za i 43 pro­tiv, Sen­at je oslo­bo­dio bivšeg amer­ičkog pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa op­tužbi u pro­ce­su opozi­va.

Published On 13 Feb 2021