Deminiranje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Blizu pola mil­iona građana Bosne i Herce­govine i 20 go­d­i­na nakon za­vršet­ka rata ugroženo je mi­na­ma. Pod mi­na­ma su još hil­jade kvadrat­nih kilo­metara i u Hrvatskoj. Kako os­ig­u­rati za­šti­tu stanovništvu i okončati dem­i­ni­ran­je na ter­i­tori­ji dvi­je države? O opas­nos­ti­ma od mina, sig­urnos­ti dem­inera i stanovništ­va u Kon­tek­stu gov­ore: Saša Obradović, vršitelj dužnos­ti di­rek­to­ra Cen­tra za uk­lan­jan­je […]

Published On 16 Aug 2016

Da bi BiH loci­rala i uništi­la pokrenute mine tre­ba dvi­je go­dine neprekidnog rada i mo­bi­lizaci­ju svog raspoloživog dem­iner­skog kadra i meh­a­nizaci­je.

Published On 27 May 2014

Dada devedesetih nije bi­rala da joj rat dođe pred kuć­na vra­ta, no iz­abrala je, negdje dvi­je­hil­ja­dite, da joj rat bude – sud­bi­na.

Published On 10 Jan 2014

Hrvats­ka ima nove po­moćnike u dem­i­ni­ran­ju Jad­rana. Delfi­ni koje su Amerikan­ci ne­davno doveli u Dubrovnik počin­ju sa vježbom “Delfin 2013”. Tako će po­moći da se nađu mine iz bro­jnih ra­to­va na ovim pros­tori­ma. 

Published On 27 Sep 2013