Dejtonski mirovni sporazum

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posljed­i­ca pos­to­jan­ja poli­tičk­ih gru­pa na mirovn­im pre­gov­orima, s nji­hovim umetan­jem u et­ničku pri­pad­nost, znači­la je da je drža­va Bosne i Herce­govine struk­turi­rana na temelju et­ničke pri­pad­nos­ti.

Published On 21 Nov 2021