Deficit

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bosni i Herce­govi­ni tre­ba ide­ja međure­ligi­jskih studi­ja, jer nam je dos­ta ra­to­va.

blog by Hatidža Dedović
Published On 21 Sep 2019

Bri­tan­s­ka prehram­be­na in­dus­tri­ja up­o­zo­ri­la je na opas­nost nes­tašice hrane, ali u sluča­ju Brexi­ta bez spo­razu­ma 31. ok­to­bra. Tak­va vrs­ta izlas­ka Ujed­in­jenog Kral­jevst­va iz Evropske uni­je mogla bi poremeti­ti tokove op­skrbe.

Published On 09 Aug 2019

S po­druč­ja bivše Ju­goslav­i­je u ra­tovi­ma devedesetih u Sr­bi­ju je izb­je­g­lo oko 650.000 lju­di, od ko­jih je 330.000 iz Hrvatske, po­daci su Kome­sar­i­ja­ta za izb­jeglice Sr­bi­je. Mno­gi, pro­t­jerani u op­eraci­ji “Olu­ja”, go­d­i­na­ma su bo­rav­ili u kolek­tivn­im centri­ma. Donosi­mo priču o porodica­ma koje su nakon dva de­setl­jeća, kon­ačno isel­jene iz izb­jegličk­ih cen­tara u svo­je nove do­move. 

Published On 05 Aug 2017