Deficit

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izvoz Evropske uni­je je u au­gus­tu, u odno­su na isti pe­ri­od prošle go­dine, povećan za 24,2 pos­to – na 207,1 mil­i­jar­di eura, dok je uvoz povećan za 56,4 pos­to – na 271,8 mil­i­jar­di eura.

Published On 14 Oct 2022

Bosni i Herce­govi­ni tre­ba ide­ja međure­ligi­jskih studi­ja, jer nam je dos­ta ra­to­va.

blog by Hatidža Dedović
Published On 21 Sep 2019

Bri­tan­s­ka prehram­be­na in­dus­tri­ja up­o­zo­ri­la je na opas­nost nes­tašice hrane, ali u sluča­ju Brexi­ta bez spo­razu­ma 31. ok­to­bra. Tak­va vrs­ta izlas­ka Ujed­in­jenog Kral­jevst­va iz Evropske uni­je mogla bi poremeti­ti tokove op­skrbe.

Published On 09 Aug 2019