Davos

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na sas­tanku u šva­j­carskom zi­moval­iš­tu okupit će se reko­r­dan broj biznis­me­na, pred­stavni­ka na­jvećih svet­skih kom­pani­ja, lid­era drža­va i poz­natih ličnos­ti.

Published On 16 Jan 2023

Poli­tič­ki čel­ni­ci ve­lik­ih ekonomi­ja iduće će sed­mice sud­jelo­vati na Sv­jet­skom ekonom­skom fo­ru­mu, prvi put putem in­ter­ne­ta, um­jesto u švi­carskom zi­moval­iš­tu Davo­su.

Published On 19 Jan 2021