Danska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od raspi­si­van­ja izb­o­ra pa sve do dana održa­van­ja i ob­jave kon­ačnih rezul­ta­ta, nema u Dan­skoj pre­više sličnos­ti s Bosnom i Herce­govi­nom; sve se odvi­ja mno­go brže, jed­nos­tavni­je i trans­par­ent­ni­je.

blog by Haris Ljevo
Published On 01 Nov 2022

Pri­ti­sak vode je man­je-više zatvo­rio plinovod, tako da plin koji je un­utra ne može iza­ći, rekao je glasno­gov­ornik Sjev­ernog toka 2.

Published On 01 Oct 2022

Hrvats­ka je us­p­jela doći do treće pob­jede u ovo­godišn­joj Ligi naci­ja, a na za­gre­bačkom Mak­simiru je pala vrlo jaka Dan­s­ka rezul­tatom 2:0.

Published On 22 Sep 2022

Petoro čel­ni­ka složi­lo se kako bi min­istri van­jskih poslo­va i odbrane skan­di­navskih drža­va tre­bali prouči­ti sve seg­mente sig­urnosne poli­tike „kako bi us­tanovili mogu li po­jačati za­jed­ničke in­terese“.

Published On 16 Aug 2022