Dan pobjede protiv fašizma

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlasti nisu rek­le neš­to pro­tiv an­tifašiz­ma, ali nisu poseb­no neš­to ni učinile za an­tifašizam, kaže pred­sjed­nik Saveza an­tifašis­tičk­ih bo­ra­ca i an­tifašista Hrvatske.

Published On 18 Apr 2021

Ve­likom vo­jnom paradom na Cr­venog trgu u Moskvi obil­ježen je Dan pob­jede nad fašiz­mom u Dru­gom sv­jet­skom ratu. Uz vo­jni i poli­tič­ki vrh Ruske Fed­eraci­je, na svečanos­ti su bili i strani državni­ci. U svom gov­oru Vladimir Putin je poručio da Rusi­ja os­ta­je sprem­na za di­ja­log s drugim zeml­ja­ma, ali da to mora biti na ravno­pravn­im […]

Published On 09 May 2018

Dan pob­jede nad fašiz­mom Mostar obil­ježa­va ob­novom Par­ti­zan­skog spomen grobl­ja. Spomenik je iz­građen 1965. go­dine na 20. godišn­jicu oslobođen­ja tog gra­da. Tokom rat­nih devedesetih go­d­i­na je os­kr­navl­jen, a posljed­njih go­d­i­na zane­maren. Do­brom voljom Mostara­ca sada ponovno vraća stari sjaj.

Published On 09 May 2018