Dan planete Zemlje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je 50 go­d­i­na, mil­ioni Amerikanaca obil­ježili su prvi Dan plan­ete Zeml­je. Bro­jne or­ga­ni­zaci­je i ak­tivisti deceni­ja­ma vode bor­bu za za­šti­tu živ­otne sre­dine. Ove go­dine ta bor­ba ima pose­ban značaj.  

Published On 22 Apr 2020

Sad će neko pomis­li­ti: „Pa vi, bh. nov­inari, samo i pišete o uza­vrelom bosan­skom lon­cu, vašoj ili našoj poli­tičkoj situaci­ji“. E, ovaj put nije tako.

blog by Ibrahim Sofić
Published On 23 Apr 2012