Cyber napadi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ri­ječ o na­padi­ma koji us­m­jer­ava­ju ve­like količine po­data­ka pre­ma server­i­ma kako bi ih se pre­optereti­lo i isključi­lo sa mreže, ob­jav­i­la je ukra­jin­s­ka služ­ba za nad­zor in­ter­ne­ta.

Published On 05 Mar 2022

Ukra­jin­s­ka kriza je i uvod u ra­tove budućnos­ti, za koje stručn­jaci sma­tra­ju da će sve man­je vodi­ti na bo­jn­im polji­ma, a sve više u ur­ban­im sre­d­i­na­ma, brz­im ak­ci­ja­ma avi­jaci­je, a naroči­to na in­ter­ne­tu.

Published On 25 Feb 2022

Stran­ice ukra­jinske vlade su pretr­p­jele na­pade dis­tribuira­nog uskraći­van­ja us­luge, a sig­urnos­ni is­traži­vači navode da su nei­den­ti­fi­ci­rani na­padači zarazili sto­tine kom­pjutera de­struk­tivn­im soft­verom.

Published On 24 Feb 2022

Mno­gi pogrešno vjeru­ju da Sjev­er­na Ko­re­ja, koja je go­to­vo pola vi­je­ka pod razn­im vrsta­ma među­nar­o­d­nih sankci­ja, nema razvi­jen IT sek­tor, a da je prist­up in­ter­ne­tu pra­va ri­jetkost.

Published On 03 Feb 2022