Crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mit­ro­pol­it Crnogorske pravoslavne crkve kaže da su ‘Otvoreni Balkan’ i popis stanovništ­va poli­tič­ki in­stru­men­ti koji ot­vara­ju vra­ta većem ut­je­ca­ju Sr­bi­je na Crnu Goru.

Published On 06 Jan 2023

Sm­rću Benedik­ta XVI je otvoreno novo poglavl­je u his­tori­ji Ka­toličke crkve koje je sam počeo da ispisu­je 2013. go­dine, kada je postao prvi papa u posljed­njih 600 go­d­i­na koji je pod­nio os­tavku.

Published On 02 Jan 2023