COVID-19

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeki­va­lo se da će karan­te­na biti uk­in­u­ta u sri­je­du, među­tim, dužnos­ni­ci lokalne vlade su poručili da “još pos­to­je rizici društvenog širen­ja u nekim po­dručji­ma.”

Published On 08 Sep 2022

Evropske zdravstvene vlasti pre­poruču­ju da star­i­je i os­obe s povećan­im rizikom od težeg ob­li­ka COVID-19 tre­ba­ju biti među prvi­ma koje će do­biti vakcine pri­lagođene omikron soju.

Published On 07 Sep 2022

Naučni­ci iz više ze­mal­ja, među ko­ji­ma su Kuba, Kana­da i Sjed­in­jene Amer­ičke Države, razvi­ja­ju vakcine koje bi se uz­i­male ud­is­an­jem na nos koji je put un­osa ko­rona virusa.

Published On 06 Sep 2022