COVID-19

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zbog lošeg ekonom­skog up­ravl­jan­ja, posljed­i­ca pan­demi­je COVID-19 i ras­tuće glob­alne ci­jene hrane, neto bi­lans ži­tar­i­ca u izoli­ra­noj zemlji opao je is­pod min­i­mu­ma ljud­skih potre­ba.

Published On 21 Jan 2023

Dok se svi­jet pri­b­liža­va kra­ju prve četvr­tine 21. stol­jeća, glob­al­na stiuaci­ja os­ta­je nesta­bil­ni­ja i ne­sig­urni­ja nego u bilo ko­jem dur­gom trenutku novi­je his­tori­je, piše ‘Na­tion­al In­ter­est’.

Published On 09 Jan 2023

Put­ni­ci su počeli sti­za­ti u Kinu preko kop­na, mora, iz zra­ka u ned­jelju, željni du­goočeki­vanih sus­re­ta poš­to je Peking u ned­jelju otvo­rio svo­je granice zatvorene od počet­ka pan­demi­je covi­da-19.

Published On 08 Jan 2023