COVID 19

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ovo je povre­da pra­va lju­di koji se nalaze un­utra, ko­ris­ti­ti met­alne pre­grade da ih se zatvori pop­ut do­maćih živ­ot­in­ja, rekao je jedan ko­ris­nik na društvenoj plat­for­mi Wei­bo.

Published On 25 Apr 2022

Napetosti zbog stro­gog ‘lock­dow­na’ u Šan­ga­ju ra­zotkrile su pod­jele među građan­i­ma i okrenule mlade pro­tiv star­ih, mješ­tane pro­tiv došl­ja­ka i pri­je sve­ga covid neg­a­tivne pro­tiv covid poz­i­tivnih.

Published On 19 Apr 2022

Zbog na­glog bro­ja sluča­je­va širom zeml­je, vlasti su zatvo­rile škole u ​​Shang­hai­ju i za­ključale neko­liko grado­va na sjeverois­toku, dok se više od de­set provin­ci­ja bori da obuz­da lokalna žar­iš­ta.

Published On 14 Mar 2022