Copa Libertadores

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nav­i­jači dva na­jpop­u­larni­ja fud­bal­s­ka klu­ba iz Južne Amerike, Boca Ju­nior­sa i Riv­er Platea, stižu u Madrid, gdje će nakon dva odgađan­ja biti odi­grana od­luču­juća utak­mi­ca za prva­ka južnoamer­ičkog kon­ti­nen­ta. Od­lu­ka da se ta utak­mi­ca odi­gra u Evropi mnogi­ma je uzroko­vala prob­leme.

Published On 07 Dec 2018

Fi­nale Copa Lib­er­ta­dore­sa seli se u Evropu. Posli­je dva neusp­jela pokuša­ja, zbog di­vl­jan­ja nav­i­jača um­jesto u Južnoj Ameri­ci, re­vanš Boce i Rivera tre­bao bi se igrati u Madridu. U pr­vom sus­re­tu bilo je 2:2.

Published On 30 Nov 2018

Na­j­važni­ja utak­mi­ca južnoamer­ičkog no­gometa odgođe­na je dru­gi put. Fi­nale Copa Lib­er­ta­dore­sa između Boca Ju­nior­sa i Riv­er Platea odgođeno je nakon što je u sub­o­tu ka­men­o­van au­to­bus s no­gometaši­ma Boce.

Published On 26 Nov 2018

Prva utak­mi­ca fi­nala Copa Lib­er­ta­dore­sa za­vrše­na je bez pob­jed­ni­ka. Riv­er Plate preživ­io je gos­to­van­je na La Bom­boneri, iako su Boca Ju­nior­si u dva navra­ta vodili na svom terenu. Re­vanš se igra za dvi­je sed­mice.

Published On 12 Nov 2018

Na­jveći ar­gentin­s­ki klubovi igrat će u fi­nalu Copa Lib­er­ta­dore­sa. U polu­fi­nal­nim sus­re­ti­ma bili su bolji od svo­jih brazil­skih konkure­na­ta i iz­bo­rili his­tori­js­ki Su­per­cla­si­co.    

Published On 01 Nov 2018

Riv­er Plate šesti put u klup­skoj his­tori­ji iz­bo­rio je plas­man u fi­nale na­jk­valitet­ni­jeg klup­skog tak­mičen­ja Južne Amerike. Ar­gentin­s­ki ve­likan u polu­fi­nalu Copa Lib­er­ta­dores izba­cio je brazil­s­ki Gremio za­h­valju­jući većem bro­ju postignu­tih golo­va u gos­ti­ma.  

Published On 31 Oct 2018

Luiz Fe­lipe Sco­lari sa svo­jim Palmeira­som došao je do polu­fi­nala na­j­jačeg južnoamer­ičkog klup­skog no­gometnog tak­mičen­ja Copa Lib­er­ta­dore­sa ko­jeg je je­di­ni put do sada os­vo­jio pri­je 23 go­dine sa Gremiom.

Published On 04 Oct 2018

Odi­grane su prve utak­mice četvrt­fi­nala Copa Lib­er­ta­dores. U dvobo­ju bivših prva­ka Južne Amerike, brazil­s­ki Palmeiras svladao je u gos­ti­ma čilean­s­ki Colo-Colo s 2:0

Published On 21 Sep 2018

U Evropi je u sri­je­du kom­ple­ti­ra­no prvo kolo Lige prva­ka, a u Južnoj Ameri­ci igra se četvrt­fi­nale na­j­jačeg klup­skog no­gometnog nat­je­can­ja Copa Lib­er­ta­dore­sa. U ve­likom ar­gentin­sko-brazil­skom der­bi­ju Boca Ju­niors po­bi­je­dio je Cruzeiro.

Published On 20 Sep 2018