Cjepivo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evropske zdravstvene vlasti pre­poruču­ju da star­i­je i os­obe s povećan­im rizikom od težeg ob­li­ka COVID-19 tre­ba­ju biti među prvi­ma koje će do­biti vakcine pri­lagođene omikron soju.

Published On 07 Sep 2022