CIA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Pogleda­jte, sredi­nom 1990-ih i početkom 2000-ih go­d­i­na u svo­jstvu sav­jet­ni­ka, zvaničnih službeni­ka ruske vlade bili su, kako se kas­ni­je otkri­lo, službeni­ci CIA”, rekao je rus­ki pred­sjed­nik.

Published On 12 Dec 2021

Agen­ti amer­ičkog Saveznog is­traži­vačkog ure­da (FBI) otvo­rili su va­tru na muškar­ca is­pred sjediš­ta Cen­tralne obav­ješ­ta­jne službe (CIA) u Lan­g­leyu.

Published On 04 May 2021