Christian Schmidt

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Put do za­vršet­ka rata bio je pre­dug i odnio je pre­više ljud­skih živ­ota, što se nika­da više ne smi­je do­pusti­ti, rekao je vi­soku pred­stavnik među­nar­o­dne za­jed­nice u Bosni i Herce­govi­ni.

Published On 05 Apr 2022

Vi­so­ki pred­stavnik kaže da je situaci­ja u BiH do sada bila prože­ta un­utrašn­jim ne­dostaci­ma, ‘a sada bis­mo mogli doći u situaci­ju da van­js­ki pri­tis­ci i in­tere­si ut­ječu na tu situaci­ju’.

Published On 11 Mar 2022