Charles Michel

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lid­er­i­ma EU-a će se vide­olinkom priključi­ti amer­ičkim pred­sjed­nik, sa ko­jim će se raz­go­varati o budućnos­ti transat­lantske sarad­nje.

Published On 25 Mar 2021