Budžet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od­lu­ka dolazi u vri­jeme pri­jet­nji koje ko­mu­nis­tičko vod­st­vo up­uću­je demokratskom Taj­vanu i ter­i­tori­jal­nih sporo­va Kine s njen­im sus­jed­i­ma u Južnom i Is­točnom ki­neskom moru.

Published On 11 Mar 2022

Že­limo da ovaj budžet ubrza rast, ekonom­sku trans­for­ma­ci­ju i struk­turne re­forme te jača našu ot­pornost i dublju in­te­graci­ju un­utar Evropske uni­je, poručio je pre­mi­jer An­drej Plenković.

Published On 08 Dec 2021