Budžet EU-a

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U EK kažu da će se sred­st­va iz budže­ta us­m­jer­i­ti na jačan­je ekonom­skog opo­rav­ka EU i njenih part­nera, za­šti­tu i ot­varan­je novih rad­nih mjes­ta, a da će pri­or­itet biti na ze­lenom i dig­i­tal­nom razvo­ju.

Published On 09 Jun 2021

Nje­mač­ki sud je stopi­rao za­kon koji bi otvo­rio put Evrop­skoj komisi­ji da iza­đe na tržište duga i prikupi sred­stv­va za Fond za opo­ravak.

Published On 30 Mar 2021