Britanska vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bri­tan­s­ka vla­da naredi­la je vo­jnici­ma da po­mognu u is­poru­ci gori­va kako bi se pron­aš­lo rješen­je za ne­dostatak voza­ča cis­terni i is­poruke naft­nih de­riva­ta na ben­zinske pumpe.

Published On 04 Oct 2021

Za­m­jenik ruskog min­is­tra van­jskih poslo­va tvr­di da Wash­ing­ton i Lodon pokušava­ju iza­z­vati sukob svo­jim pon­ašan­jem u vezi s in­ci­den­tom s bri­tan­skim razaračem ‘De­fend­er’ u Crnom moru.

Published On 25 Jun 2021

Vo­jni rasho­di SAD-a nad­mašili su troškove Kine, In­di­je, Rusi­je, Ve­like Bri­tani­je, Saudi­jske Ara­bi­je, Nje­mačke, Fran­cuske, Japana, Južne Ko­re­je, Ital­i­je i Aus­tral­i­je za­jed­no.

Published On 08 May 2021