Brazil

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U izv­ješ­ta­ju se navo­di kako je Bol­sonaro odgov­o­ran za vla­dine pogreške počin­jene tokom pan­demi­je virusa COVID-19 jer je odbio pri­liku rani­je prib­av­i­ti vakcinu za stanovnike Brazi­la.

Published On 20 Oct 2021