Bošnjaci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja jeste vaša drža­va jed­nako ko­liko i moja i svakog Srbina u ovoj sali i na svakom dru­gom mjes­tu, rekao je Alek­san­dar Vučić na sas­tanku sa pred­stavnici­ma Tuti­na, Sjenice i Novog Pazara.

Published On 26 Dec 2021

Us­ame Zuko­r­lić je poručio članovi­ma i sim­pa­tiz­er­i­ma SPP-a da je Muamer Zuko­r­lić os­tavio ‘in­sti­tu­ci­je i tim­o­ve, ljude ko­ji­ma je vjerovao i koji su sposob­ni da ih vode’.

Published On 14 Nov 2021