Borilački sportovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mla­di Sara­jli­ja Mirza Pra­menković, sv­jet­s­ki je ju­niors­ki prvak u kik bok­su. Sa 18 go­d­i­na ima ve­like planove u ovom sportu, ali Mirza je netip­ičan pred­stavnik bo­ri­lačkog sporta. Pored vre­me­na koje provo­di u ringu, bavi se strel­jaštvom, a ak­ti­van je i na po­zorišn­im daska­ma.  

Published On 24 Apr 2017

Ne­davno je Sara­je­vo bilo do­maćin prve naučne kon­fer­en­ci­je Ju­go­is­točne Evrope o bo­ri­lačkim sportovi­ma. Haris Sla­to is­tažio je šta je sve potreb­no da bi se ost­vario us­p­jeh u jed­nom od udaračk­ih sporto­va.

Published On 08 Dec 2015