Borba protiv siromaštva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene su po­di­vl­jale, neke namir­nice posku­plju­ju na sed­mičnoj os­novi sig­nal­izira­jući da bi to usko­ro mog­lo biti i na dnevnoj.

blog by Miroslav Filipović
Published On 02 Aug 2022

Za bro­jnu dje­cu u Etiopi­ji uli­ca je posta­la utočište koji karak­ter­iše bi­je­da, fiz­ičko, ver­bal­no i sek­su­al­no nasil­je; za njih ne pos­to­ji bezb­jed­no mjesto gdje mogu da pron­ađu mir i toplinu doma.

Published On 27 Jun 2022