Borba protiv siromaštva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Sr­bi­ji se godišn­je baci go­to­vo 700.000 tona hrane, čime bi se mog­lo nahran­i­ti mil­ion lju­di. Kad bi se ta hrana koju baci­mo tokom go­dine spako­vala u kamione, nji­ho­va kolona bila bi duža od 300 km.

Published On 11 Jan 2023