Borba protiv ISIL-a

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U opsežnom doku­men­tu Ujed­in­jenih nar­o­da piše da nesta­bil­nost ukazu­je kako se ne može isključi­ti even­tu­al­ni ponovni razvoj oružane grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Cen­tral­noj Az­i­ji.

Published On 06 Feb 2022

Al-Qurayshi je bio mrač­na i bru­tal­na figu­ra koja je vodi­la grupu ISIL dok je bila pod in­ten­zivn­im vo­jn­im pri­tiskom SAD-a i savezničk­ih sna­ga.

Published On 04 Feb 2022