Borba protiv gladi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos uza­stop­n­im ape­li­ma, još ne pos­to­ji znača­jni­je rješen­je za ublaža­van­je pri­tiska koji rat u Ukra­ji­ni ima na stanovništ­vo koje uve­liko za­v­isi o izvozu ži­tar­i­ca iz Rusi­je i Ukra­jine.

Published On 13 Jul 2022

Pre­ma izv­ješ­ta­ju Ujed­in­jenih nar­o­da, glad je nas­tavi­la rasti u Africi, Az­i­ji, Latin­skoj Ameri­ci i na Karibi­ma 2021. go­dine, ali spori­jim tem­pom nego od 2019. do 2020. go­dine.

Published On 07 Jul 2022

Za bro­jnu dje­cu u Etiopi­ji uli­ca je posta­la utočište koji karak­ter­iše bi­je­da, fiz­ičko, ver­bal­no i sek­su­al­no nasil­je; za njih ne pos­to­ji bezb­jed­no mjesto gdje mogu da pron­ađu mir i toplinu doma.

Published On 27 Jun 2022