Bolesti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sun­Smart Glob­al UV ap­likaci­ja je be­splat­na i nas­to­ji ‘sman­ji­ti glob­al­ni teret raka kože i šte­ta povezanih s UV zračen­jem’, navela je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 23 Jun 2022

Is­traži­van­ja su pokaza­la da je 40 pos­to lju­di s potvrđen­im COVID-om u vri­jeme te­sti­ran­ja bilo asimp­to­matsko, a po­datak se temelji na 95 studi­ja u koje je bilo uključeno go­to­vo 30 mil­iona lju­di.

Published On 08 Jun 2022