Boks

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kao ugled­na jav­na ličnost naglašavao je svoj kos­mopoli­ti­zam, us­pro­tiv­io se na­cional­izmi­ma na pros­tori­ma bivše Ju­goslav­i­je…

Published On 02 Nov 2021

Uoči ot­varan­ja pr­ven­st­va, bok­ser­i­ma sa Koso­va onemogućen je ulazak u Sr­bi­ju – tri puta je del­e­gaci­ja Bok­ser­skog saveza Koso­va pokušala pri­jeći granicu, ali je sva­ki put zaus­tavl­je­na.

Published On 25 Oct 2021

Zbir­ka koju čini 24 crteža i sli­ka, neki u karikat­u­ral­nom stilu, potvrđu­ju da je Ali bio zaoku­pljen vjer­skim i pi­tan­ji­ma društvene pravde, ali neki radovi prikazu­ju i samog au­to­ra u ringu.

Published On 04 Oct 2021

Pac­quiao je nakon bok­sačke kar­i­jere na­javio svo­ju ‘na­jveću bor­bu u poli­tičkoj kar­i­jeri’, onu za pred­sjed­ničko mjesto u do­movi­ni.

Published On 29 Sep 2021