Bogić Bogićević

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nisam pris­tao da os­tanem kan­di­dat, pa nisam ni mo­gao biti iz­abran za gradon­ačel­ni­ka Sara­je­va, poručio je Bogić Bogiće­vić, koji je 24. mar­ta neopozi­vo povukao svo­ju kan­di­datu­ru.

Published On 26 Mar 2021