Bogataši

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Le­Bron James je igra­jući za Los An­ge­les Lak­erse, Cleve­land Cav­a­lierse i Mi­a­mi Heat zara­dio 385 mil­iona dolara, no većinu bo­gat­st­va stekao je iz­van košarkašk­ih ter­e­na.

Published On 03 Jun 2022

Smrt sedam is­taknu­tih biznis­me­na u neko­liko mjese­ci nije samo za­pan­ji­la Rusi­ju, već i među­nar­o­dne ekonomske i poli­tičke kru­gove, a o prav­im uzroci­ma kruže raz­na na­gađan­ja.

Published On 19 May 2022