Bogataši

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Smrt sedam is­taknu­tih biznis­me­na u neko­liko mjese­ci nije samo za­pan­ji­la Rusi­ju, već i među­nar­o­dne ekonomske i poli­tičke kru­gove, a o prav­im uzroci­ma kruže raz­na na­gađan­ja.

Published On 19 May 2022

Dok član­ice Evropske uni­je raču­na­ju ko­liko će nji­hove privrede ‘bol­jeti’ sankci­je uve­dene Rusi­ji, veći­na oli­garha i dal­je uži­va u svo­jim vil­a­ma, kako u Lon­donu, tako i širom Evrope i Medit­er­ana.

Published On 21 Apr 2022