Boeing

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ka kom­pani­ja je zabil­ježi­la gu­bitak od 4,16 mil­i­jar­di dolara u četvr­tom trom­je­sečju, zbog vi­sok­ih troško­va iza­z­vanih prob­lemi­ma u proizvod­nji jednog od njenih na­jpro­da­vani­jih aviona.

Published On 26 Jan 2022