Bleiburg

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U sara­jevskoj kat­e­drali Srca Is­uso­va održana je misa, kao dio komem­o­raci­je za žrtve Bleibur­ga. Pred­vo­dio ju je nad­biskup vrh­bosan­s­ki kar­di­nal Vinko Puljić. Is­tovre­meno, neko­liko hil­ja­da lju­di u Sara­je­vu održa­lo je komem­o­ra­tivnu šet­nju u znak sjećan­ja na građane ubi­jene tokom Neza­v­isne Države Hrvatske. Emir Sk­ender­ag­ić.

Published On 16 May 2020

Gost Al Jazeere bio je Željko Krušelj, pro­fe­sor na Uni­verzite­tu Sjev­er. On je gov­o­rio o obil­ježa­van­ju Bleibur­ga u BiH, Hrvatskoj i Aus­tri­ji.

Published On 16 May 2020

Sve­tu misu je u Kat­e­drali Srca Is­uso­va u Sara­je­vu pred­vo­dio vrh­bosan­s­ki nad­biskup, kar­di­nal Vinko Puljić.

Published On 16 May 2020

Cen­tral­na komem­o­raci­ja za žrtve ubi­jene na bla­jburškom polju i križnom putu u Hrvatskoj je or­ga­nizirana na za­gre­bačkom groblju Mirogoj. Položeni su vi­jen­ci, a državno iza­slanst­vo pred­vo­dio je pred­sjed­nik Hrvatskog Sab­o­ra Gor­dan Jan­droković. Molitvu – za ka­to­like izrekao je mon­sin­jor Jure Bog­dan, vo­jni or­di­nar­ij u Re­pub­li­ci Hrvatskoj, a dovu – za žrtve Is­lamske vjer­ske za­jed­nice, imam […]

Published On 16 May 2020