Bitka za rijeke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U selu Plje­va, na izvoru ri­jeke Plive, raz­go­var­ali smo s mješ­tan­i­ma, rib­ari­ma i tur­is­ti­ma o tome šta im ova ri­je­ka znači i kako je tako čis­tu saču­vati.

Published On 21 Jul 2022

Kome je u cilju da uniš­ta­va jed­no od na­jvećih bo­gat­sta­va ko­ji­ma raspo­laže Bosna i Herce­gov­ina, a to je pit­ka i čista voda?

blog by Dragana Kovačić Jošić
Published On 04 Aug 2021