Bitka za rijeke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kome je u cilju da uniš­ta­va jed­no od na­jvećih bo­gat­sta­va ko­ji­ma raspo­laže Bosna i Herce­gov­ina, a to je pit­ka i čista voda?

blog by Dragana Kovačić Jošić
Published On 04 Aug 2021

Pred­stavni­ci ekološk­ih or­ga­ni­zaci­ja poz­vali su na zabranu iz­grad­nje mini hidroelek­trana; nji­ho­vo oku­pl­jan­je prek­in­uli su rad­ni­ci in­dus­tri­je za proizvod­nju di­jelo­va i opreme za hidroelek­trane.

Published On 03 Jul 2021

Neko­or­dini­ra­no up­ravl­jan­je vo­dama u pograničnom di­jelu Hrvatske i Bosne i Herce­govine go­d­i­na­ma dovo­di do pre­suši­van­ja ri­jeke Ti­haljine u Herce­govi­ni. Lju­bitelji prirode i ri­bolov­ci uporno traže rješen­je, ali se nji­hov glas do sada slabo čuo. U nadležn­im agen­ci­ja­ma tvrde da provode in­ten­ziv­na mjeren­ja kako bi našli rješen­je.

Published On 03 Oct 2020