Bitcoin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Fed­er­al­nih rez­ervi Jerome Pow­ell rekao je da će nove tehnologi­je vjerovat­no učini­ti elek­tron­s­ka plaćan­ja jef­tini­jim i bržim, ali one bi mogle da desta­bi­lizira­ju fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je.

Published On 24 Mar 2022

Vri­jed­nost bit­coina se sko­ro pre­polovi­la u odno­su na pri­je samo dva i po mjese­ca, kada je dosti­gao vri­jed­nost od sko­ro 68.000 dolara.

Published On 22 Jan 2022