Bijela kuća

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trump je pod is­tragom Min­istarst­va pravde zbog ču­van­ja vla­dinih doku­me­na­ta, od ko­jih su neki oz­načeni kao veo­ma pov­jerljivi, uključu­jući i stro­go pov­jerljive doku­mente na svom iman­ju Mar-a-Lago.

Published On 16 Sep 2022

Traženi su pred­sjed­nič­ki doku­men­ti pod sum­n­jom da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump otuđio i sakrio neke važne, tajne doku­mente.

Published On 09 Aug 2022

Zabra­nom će se uskla­di­ti amer­ič­ka poli­ti­ka s Kon­ven­ci­jom iz Ot­tawe, među­nar­o­d­nim ugov­orom o zabrani ko­rišten­ja, gomi­lan­ja, proizvod­nje i trans­fera pro­tup­ješdi­jskih mina.

Published On 22 Jun 2022