Bijela kuća

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Traženi su pred­sjed­nič­ki doku­men­ti pod sum­n­jom da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump otuđio i sakrio neke važne, tajne doku­mente.

Published On 09 Aug 2022

Zabra­nom će se uskla­di­ti amer­ič­ka poli­ti­ka s Kon­ven­ci­jom iz Ot­tawe, među­nar­o­d­nim ugov­orom o zabrani ko­rišten­ja, gomi­lan­ja, proizvod­nje i trans­fera pro­tup­ješdi­jskih mina.

Published On 22 Jun 2022

Bor­ba pro­tiv ko­rona virusa i pokre­tan­je prve ekonomi­je svi­je­ta tek su dva iza­zo­va od mnogih koji očeku­ju na­js­tar­i­jeg amer­ičkog pred­sjed­ni­ka do sada.

Published On 04 Jul 2021