BiH - MMF

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za odobra­van­je novog fi­nan­si­jskog aranž­mana neophod­no je da se is­pune još dva uslo­va koje MMF postavl­ja bh. vlas­ti­ma.

Published On 22 Dec 2017
Novac, Euro

Logi­ka bh. lid­era je – daj ti meni sada i odmah jer ja sam os­vo­jio vlast, a vlast je pli­jen. Nije ih briga što MMF nema milosti ili sen­z­i­bilite­ta za na­jran­jivi­je grupe u društvu.

blog by Nihad Đozić
Published On 30 May 2017

Šta su vlasti u BIH obećale u za­m­jenu za kred­it MMF-a? Šta po­drazu­mi­je­va­ju re­forme bankarskog sek­to­ra, te za­š­to je za­kon o kred­iti­ma u švi­carskim franci­ma za MMF ap­so­lut­no nepri­h­vatljiv? Za Al Jazeeru gov­ori Fran­cis­co Par­o­di, rezi­dent­ni pred­stavnik MMF-a.

Published On 15 Oct 2016

Sve­jed­no je od čega će gla­va više da nas zaboli: od ogromnog fi­nan­si­jskog man­j­ka ili od vrlo moguće, grube in­ter­na­cional­izaci­je naše krize, koju MMF-ova od­lu­ka može da iza­zove.

opinion by Vlastimir Mijović
Published On 09 Jul 2016