Bespilotna letjelica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sjed­in­jene Amer­ičke Države su ras­poredile osam be­spi­lot­nih let­jel­i­ca MQ-9 Reaper u Grčkoj na god­inu dana, ob­javio je Pen­ta­gon.

Published On 26 Nov 2022

Mak­si­mal­na brz­i­na može doseći 180 kilo­metara na sat, a proizvođač kaže da let­jel­i­ca, opreml­je­na ure­đa­ji­ma pro­tiv ometan­ja, može izvodi­ti op­eraci­je na mak­si­mal­noj visi­ni od 3.500 metara.

Published On 27 Oct 2022