Berze

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prošlog viken­da Elon Musk je na­javio da će pro­dati 10 pos­to ud­jela koji ima u kom­pani­ji, vri­jed­nih više od 20 mil­i­jar­di dolara, na temelju rezul­ta­ta an­kete koju je proveo na Twit­teru.

Published On 11 Nov 2021

Na ovakav razvoj do­gađa­ja ut­je­cala je neočeki­vana poru­ka amer­ičk­ih Fed­er­al­nih rez­ervi o rani­jem početku za­oš­tra­van­ja mon­e­tarne poli­tike od očeki­vanog.

Published On 21 Jun 2021

Turs­ka lira je pala na reko­rd­no nizak nivo pre­ma dolaru nakon što je pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­do­gan smi­je­nio gu­vern­era cen­tralne banke.

Published On 22 Mar 2021