Berlinale

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­gradu pub­like za na­jbolji film do­bio je doku­men­tarni film'­Gospodin Bach­mann i nje­gov razred’, koji je u mar­tu os­vo­jio i speci­jal­nu na­gradu žir­i­ja Sre­brnog med­v­je­da.

Published On 21 Jun 2021

Pob­jed­nike ovo­godišn­jeg Berli­nale stručni žiri, u či­jem radu sud­jelu­je i bosan­sko­herce­go­v­ač­ka re­datelji­ca Jas­mi­la Žban­ić, pro­gl­a­sit će u petak.

Published On 01 Mar 2021

Dod­jela nagra­da na među­nar­o­d­nom film­skom fes­ti­valu bit će u mar­tu, dok će pro­jek­ci­je otvorene za pub­liku biti or­ga­nizirane u junu.

Published On 18 Dec 2020